İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 10.06.2022 Tarihli Genel Şura Kararının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 05.05.2022
Genel Konsey Tarihi 10.06.2022
Genel Konsey Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.06.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Büyükdere Caddesi No: 136, 34330, Levent / İstanbul – Hyatt Centric Levent İstanbul Oteli

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 2021 yılına ait İdare Şurası Faaliyet Raporu ve Bağımsız Kontrol Raporu’nun farklı ayrı okunması, 2021 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
4 – İdare Şurası üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri nedeniyle başka farklı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
5 – 2022 yılında bağımsız kontrol hizmeti alınmak üzere İdare Konseyi tarafından önerilen SGD Bağımsız Kontrol Hizmetleri A.Ş.’nin onaya sunulması,
6 – Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin bağlantılı taraflarla yapılan süreçleri hakkında hisse sahiplerinin bilgilendirilmesi konusunun görüşülmesi ve bu süreçlerin onaylanması,
7 – İdare Heyeti üyelerinin seçimi ve misyon müddetlerinin tespiti,
8 – İdare Heyeti Üyelerine verilecek fiyat ve huzur haklarının belirlenmesi,
9 – 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ait hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım sonunun belirlenmesi,
10 – Şirket İdare Heyeti’nin 2021 yılına ait kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
11 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, idare şurası üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları çerçevesinde müsaade verilmesi ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
12 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirimi’nin 12. hususunun 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatlere ait hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – Şirketin 2022 yılı faaliyet planlarına ait hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
14 – Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Heyet Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet Sonuçları İz Yatırım Holding A.Ş.’nin Olağan Genel Konsey Toplantısı 10.06.2022 tarihinde saat 10:00’da Büyükdere Caddesi No: 136 Levent-İstanbul adresinde bulunan Hyatt Centric Levent İstanbul Otelinde İstanbul Ticaret Vilayet Müdürlüğü’nün 09/06/2022 tarih ve E.90726394-431.03-00075444187 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın ALİ İBRAHİM AKGÜN’ün nezaretinde yapılmıştır.
Toplantıya ilişkin davet kanun ve temel kontratta öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek formda, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11/05/2022 tarih ve 10575 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, şirketimizin www.izyatirimholding.com adresindeki internet sitesinde, 05/05/2022 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) özel durum açıklaması yapılarak yasal mühleti içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 15.545.626,00 Türk Lirası fiyatındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal bedelinde 15.545.626 adet paydan 32.940,00 TL nominal kıymetindeki 32.940 adet hissenin asaleten, 8.073.126,00 TL kıymetindeki 8.073.126 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 8.106.066,00 TL pahasındaki 8.106.066 adet hissenin toplantıda bulunduğu ve böylelikle gerek kanun gerekse şirket ana kontrat ve Genel Şura Çalışma Temel ve Metotları Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen konuların yerine getirildiği ve taban toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, İdare Heyeti Lideri ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP ismine David James Price ve İdare Şurası Lider Yardımcısı Umut Emirler’in toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Verilen teklif doğrultusunda Toplantı başkanlığına ALPER GÜN oybirliği ile seçildi, toplantı lider yardımcılığına DAVİD JAMES PRICE, tutanak yazmanlığına MÜBİN KARPUZCU görevlendirildi.
2- Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na oybirliği ile yetki verildi.
3- 2021 yılına ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporu, Bağımsız Kontrol Raporunun farklı başka okunması, 2021 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi unsuruna geçildi. Toplantı lideri faaliyet raporu, bağımsız kontrol raporu ve bilanço ile kar/zarar hesaplarının ortaklara dağıtıldığını ve KAP’ta yayımlandığını belirterek okunmadan müzakere edilmesi konusunu Genel Şuranın onayına sunarak, 2021 yılı idare heyeti faaliyet raporu, bağımsız kontrol raporu ve bilanço ile kar/zarar hesaplarının okunmuş kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. 2021 yılına ilişkin bilanço, kar/zarar hesapları, idare şurası faaliyet raporu ve bağımsız kontrol raporu oy birliği ile kabul edildi.
4- 2021 yılı çalışmalarından ötürü İdare Şurası üyelerinin başka ayrı ibralarına geçildi. İdare Şurası üyelerinin her biri kendi ibralarına sahibi oldukları hisselerden doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan öbür ortakların oybirliği ile başka farklı ibra edildi.
5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumunun Teşkilat ve Misyonları Hakkında Kanun Kararında Kararname uyarınca idare şurasının önerisan Genel Konsey toplantısına katılan ve kelamlı olarak aday olduklarını belirten şirket ortaklarından Alpha Ventures Investment LLP firmasını temsilen Büyük Britanya vatandaşı David James Price’ın İdare Konseyi Lideri, T.C. vatandaşı Umut Emirler’in İdare Heyeti Lider Yardımcısı, T.C. vatandaşı Ömer Uyan’ın İdare Konseyi Üyesi olarak ve vazifesi kabul ettiklerine dair 10.06.2022 tarihli yazılı beyanları bulunan T.C. vatandaşı Veli Cengiz’in ve T.C. vatandaşı Emel Batuman’ın Bağımsız İdare Heyeti üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
8- Bağımsız idare heyeti üyelerine aylık 4.500,00 TL fiyat ödenmesi, başka idare heyeti üyeleri ve idare heyeti liderine rastgele bir fiyat ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9- Bağışlarla ilgili gündem unsuruna ait olarak hisse sahiplerine bilgi verildi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket’in 2021 hesap devrinde toplumsal yardım hedefiyle vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardımda bulunulmadığı söz edildi.
Şirket Temel Mukavelesi çerçevesinde, 2022 hesap devri faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel şura toplantısına kadar yardım ve bağışlar için 20.000,00 TL üst hudut belirlenmesi ve bu fiyata kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için İdare Şurası’na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10- Şirket İdare Konseyi’nin 2021 yılına ait kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması hususunda idare şurasının almış olduğu karar çerçevesinde 2021 mali yılının ziyan ile kapatılması sebebiyle, kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
11- İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, idare heyeti üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları çerçevesinde müsaade verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiş olup, 2021 yılı içerisinde bu kapsamda süreç gerçekleştirilmediği hakkında hisse sahiplerine bilgi verildi.
12- Sermaye Piyasası Şurası’nın II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi’nin 12. hususunun 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatlere ait hisse sahiplerine bilgi verilmesi unsuruna ait olarak üçüncü bireyler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı, gelir ve menfaat sağlanmadığı beyan edildi.
13- Şirketin 2022 yılı faaliyet planlarına ait hisse sahiplerine bilgi verilmesi hususunun görüşülmeye başlanmasının akabinde İdare Konseyi Lideri David James Price ve İdare Şurası Lider Yardımcısı Umut Buyruklar kelam alarak son devirlerde artan döviz kurunun, süt üretiminde kullanılan yem, katkı unsurları ve başka hammaddeler üzerinde oluşturduğu üst taraflı fiyat baskısı sebebiyle süt üretimi alanının Şirket iştiraki İz Agriculture A.Ş. için sürdürülebilir olmadığını, iştirakin ziyan etmesinin önüne geçilip daha katma kıymetli ve müspet nakit akışı sağlayacak alanlarda faaliyete devam edilmesini planladıklarını anlattı. Bu doğrultuda, İz Agriculture A.Ş.’de bunlarla hudutlu olmamak kaydı ile öncelikli olarak yem / ziraî eser alım satımı ve hayvan alım satımı yapılmasına karar verildiğini anlattı. Kamuoyuna açıklandığı üzere Jeotermal alanında yatırım yapılması planlandığını, bu doğrultuda GMK Güç ile görüşmeler yapıldığını ve jeotermal alanlar ile alakalı teknik, hukuksal ve finansal durum tespit süreçlerinin devam ettiğini belirtti. Holding bünyesinde e-mobilite, teknoloji ve kimya üzere dallarda farklı iştirakler katmayı hedeflediklerini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.
14- Dilek ve temenniler kısmında hisse sahiplerinden Ali Süzmeçelik, Talat Başak, Hamza İnan ve Sevda Hürmet kelam olarak şirketin faaliyetleriyle ilgili dilek ve temennilerde bulundu ve Ali Süzmeçelik payla alakalı görüşlerini lisana getirdi. İdare Konseyi Lider Yardımcısı Umut Buyruklar kelam alarak jeotermal güç yatırımının 250 MW olduğundan bahsetti. Ayrıca kelam alan olmadığından toplantı 11:15’te kapatıldı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Heyet Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.07.2022

Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1