Resmi Gazete’de bugün (21.06.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İklim Değişikliği Başkanlığı Hizmet Üniteleri ile Çalışma Tarz ve Temelleri Hakkında Yönetmelik

–– Ulusal Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Verimlilik Proje Mükafatları Metot ve Asılları Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Ünite Maliyetleri Hakkında Tebliğ

–– Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2022 Tarihli ve 2018/19673 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2022 Tarihli ve 2018/23854 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2, 3, 6 ve 9. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri