Resmi Gazete’de bugün (14.05.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ulusal Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve İsim Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİMLER

–– Kurumlar Vergisi Genel Bildirimi (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Seri No: 20)

–– Vergi Tarz Kanunu Genel Bildirimi (Sıra No: 537)

–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığının 12/05/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-23 ve 24 Sayılı Kararları

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları